Tiếp bước phần 1, ở phần này tiếp tục với những feature bá đạo hơn đã được ES6 hỗ trợ Modules Nếu bạn là người mới học Javascript, những từ như “module bundlers với module loaders”, “Webpack với Browserify” và “AMD với CommonJS” có thể nhanh chóng trở nên choáng ngợp. Hệ thống module của..

Read more